ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргініну ‒ тівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду.

Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality in Ukraine. According to official data, the fraction of cardiovascular mortality within the structure of overall mortality is 63%.

Atherosclerosis and coronary heart disease (CHD) are the chief causes of mortality in the developed countries. Almost entire adult population of these countries suffers from atherosclerosis.

Накопленный опыт и появление новых диагностических возможностей привели к важному выводу: ИБС женщины болеют не только не реже, но даже чаще мужчин.

Проблема цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) в Україні та світі є однією з актуальних у сучасній клінічній медицині у зв’язку зі значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.

Лікування системних захворювань сполучної тканини лишається дуже складною та тяжкою задачею, незважаючи на досягнення сучасної фармакології.

Сосудистые препараты, использующиеся в нефрологии, представлены следующими средствами: гипотензивными (ИАПФ, БРА, БКК, ББ и др.), антитромботическими, периферическими вазодилататорами, а также ангиопротекторами.

Включение L-аргинина в стандартную терапию больных с ишемическим инсультом оказывает
положительное влияние на течение заболевания, ускоряет восстановление двигательных функций,
способствует снижению спастического мышечного тонуса.

Включення до комбінованої антигіпертензивної терапії L-аргініну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та супутньою інсулінорезистентністю сприяло покращенню ендотеліальної функції судин. Автори відмітили також істотне зниження НОМА-індексу та рівня тригліцеридів, у порівнянні з контрольною групою, що свідчить про покращення вуглеводного та ліпідного обміну.

Целью исследования была оценка влияния L-аргинина и цитруллина на функцию эндотелия сосудов у пациентов со стабильным течением диастолической и правожелудочковой (ПЖ) сердечной недостаточности (СН) с помощью фотоплетизмографии.