ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргініну ‒ тівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду.

Актуальной проблемой современной неврологии является изучение патогенеза, совершенствование методов диагностики и лечения когнитивных нарушений. Основными причинами когнитивных нарушений являются цереброваскулярные и нейродегенеративные заболевания центральной нервной системы. Одним из таких заболеваний является сосудистый паркинсонизм.

Проблема цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) в Україні та світі є однією з актуальних у сучасній клінічній медицині у зв’язку зі значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.

В даний час однієї з головних проблем сучасної медицини є цереброваскулярна патологія, що обумовлено значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.

Насколько актуальна и изучена проблема эндотелиальной дисфункции в неврологии, в частности при цереброваскулярной патологии? Что такое эндотелиопротекторы, и обосновано ли их
клиническое применение с позиции доказательной медицины?

Цереброваскулярные заболевания чаще встречаются у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, в патогенезе которых значительную роль играет эндотелиальная дисфункция. L-аргинин как донатор оксида азота влияет на цереброваскулярную реактивность, тем самым улучшая мозговой кровоток.

Ішемічний інсульт — найчастіша форма гострого порушення мозкового кровообігу — одна з найважливіших медико-соціальних проблем, що пов’язано з його високою
поширеністю, тривалою тимчасовою або стійкою непрацездатністю, а також високим рівнем
смертності.

Синдром недостатності кровообігу у вертебробазилярній системі (ВБС) сформувався як самостійне клінічне поняття в 50-х роках XX століття в період перегляду поглядів на патогенез ішемічних порушень мозкового кровообігу і становлення концепції про провідну роль механізму судинної мозкової недостатності.

Коррекция сосудистых факторов риска занимает ведущее место в первичной и вторичной профилактике цереброваскулярной патологии.

Включение L-аргинина в стандартную терапию больных с ишемическим инсультом оказывает
положительное влияние на течение заболевания, ускоряет восстановление двигательных функций,
способствует снижению спастического мышечного тонуса.