Профілактика акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями (методичні рекомендації)

Автор: Медведь В.І., член-кор. НАМН України, д. мед. н.,професор, Дубоссарська Ю.О.,д. мед. н.,професор, Дубоссарська З.М.,д. мед. н.,професор, Дука Ю.М., к. мед. н., доцент
Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” Державний заклад “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”
Опубликовано: Міністерство охорони здоров’я України Національна академія медичних наук України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Профілактика акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями (методичні рекомендації)

Якщо лікар знає назву вашої хвороби, це ще не значить, що він знає, що це таке.
А. Блох

Актуальність проблеми.
Проблема тромботичних ускладнень у жінок в останні роки набуває все більшого значення як в загальноклінічній, так і в акушерсько-гінекологічній практиці.  Тромбози глибоких вен і тромбоемболія легеневої артерії, поєднані поняттям «венозний тромбоемболізм» (ВТЕ), залишаються однією з  провідних причин материнської смертності в розвинених країнах (до 20 %), переважно за рахунок ТЕЛА (James A.H. та ін., 2003). Післяпологовий період є найбільш небезпечним для розвитку асоційованих з  вагітністю та пологами тромбозів, ризик яких досягає в середньому 2:1000 (Стуров Н.В., 2013).

Встановлено, що частота розвитку ВТЕ в післяпологовому періоді в 3–6 разів вища у жінок після операції кесаревого розтину, ніж після вагінальних пологів (Tooher R. та ін., 2010). Ризик ВТЕ знижується до початкового рівня через 6 тижнів після пологів.

У методичних рекомендаціях висвітлено сучасні погляди на причини виникнення, патогенез, клінічний перебіг, а насамперед – на профілактику акушерських і тромботичних ускладнень в період  вагітності, пологів та у післяпологовому періоді у жінок зі спадковими і набутими тромбофіліями згідно з клінічними протоколами МОЗ України  та міжнародними рекомендаціями з точки зору доказової медицини.

Методичні рекомендації підготовлені у рамках НДР Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» за темою: «Наукове обґрунтування шляхів подолання акушерської агресії», номер держреєстрації 0114U002262, термін виконання 2014–2016 рр. Методичні рекомендації призначені для лікарів акушерів-гінекологів та анестезіологів-реаніматологів і видаються в Україні вперше.

Последние публикации:

Кардиопротекторный эффект донатора оксида азота у пациентов с артериальной гипертензией

Резюме: Последнее десятилетие ознаменовалось интенсивным развитием фундаментальных и клинических исследований роли сосудистого эндотелия в генезе сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Сегодня внимание исследователей приковано к изучению роли дисфункции эндотелия (ДЭ) в патогенезе ССЗ, а также к поиску способов ее эффективной коррекции. В статье приводятся данные международных и украинских публикаций о возможном кардиопротекторном эффекте донатора оксида азота у […]

ЗДОРОВЬЕ НЕФРОНА — ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Резюме: Хроническая болезнь почек является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Наряду с повреждением собственно почки заболевание связано с большими рисками со стороны сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма. Обзор представляет последние взгляды на проблему и данные исследований, а также современные терапевтические решения для всестороннего лечения заболевания и проведения патогенетически обоснованной коррекции волюмодинамики. Рассмотренный […]